What does Bimetallthermometer mean?

Bimetallthermometer - German to English

bimetallic thermometer