What does Bignoniaceen mean?

Bignoniaceen - German to English

bignonia family members {sg} [family Bignoniaceae]

View more

  • bignonias [family Bignoniaceae] [bignonia family members]
  • catalpa family {sg} [family Bignoniaceae]
  • catalpas [family Bignoniaceae] [catalpa family]
  • trumpet creeper family {sg} [family Bignoniaceae]
  • trumpetcreepers / trumpet-creepers / trumpet creepers [family Bignoniaceae] [trumpet creeper family]
  • trumpetvine household {sg} [family Bignoniaceae]
  • trumpetvines / trumpet vines [family Bignoniaceae] [trumpetvine household]