What does Bhikshuni mean?

Bhikshuni - German to English

bhikshuni