What does Bezsmertnovit mean?

Bezsmertnovit - German to English

bezsmertnovite [Au4Cu(Te,Pb)]