What does Beta-Lomonosovit mean?

Beta-Lomonosovit - German to English

beta-lomonosovite [(Na,Ca)2(Ti,Nb)2(Si2O7)O(OH,F)2NaPO2(OH)2]