What does Beta-Fehler mean?

Beta-Fehler - German to English

beta mistake [type II mistake]