What does Bergtrogon mean?

Bergtrogon - German to English

bar-tailed trogon [Apaloderma vittatum]

View more

  • bartailed trogon [Apaloderma vittatum, syn.: A. francisci, Hapaloderma vittatum, Heterotrogon vittatus]
  • Cameroon bar-tailed trogon [Apaloderma vittatum, syn.: A. francisci, Hapaloderma vittatum, Heterotrogon vittatus]
  • Fernando Po bar-tailed trogon [Apaloderma vittatum, syn.: A. francisci, Hapaloderma vittatum, Heterotrogon vittatus]