What does Beresniki mean?

Beresniki - German to English

Berezniki