What does Benzophenon mean?

Benzophenon - German to English

benzophenone