What does Beifuß mean?

Beifuß - German to English

ambrosia [genus Artemisia]

View more

  • artemisia [genus Artemisia]
  • typical wormwood [Artemisia vulgaris]
  • ghostplant [genus Artemisia]
  • mugwort [Artemisia vulgaris]
  • sage brush [genus Artemisia]
  • sage brush [genus Artemisia]