What does Beieierstock mean?

Beieierstock - German to English

paroophoron