What does Behaarter Zweizahn mean?

Behaarter Zweizahn - German to English

cobbler's pegs [pl. addressed as sg.] [Bidens pilosa, syn.: B. chinensis]

View more

  • common blackjack [Bidens pilosa, syn.: B. chinensis]
  • hairy beggarticks / beggar-ticks [pl. treated as sg.] [Bidens pilosa, syn.: B. chinensis]
  • railroad daisy [Br.] [Bidens pilosa, syn.: B. chinensis]
  • Spanish needle [Bidens pilosa]