What does Beelzebub Irrwitzer mean?

Beelzebub Irrwitzer - German to English

Beelzebub Preposteror