What does Bazhenovit mean?

Bazhenovit - German to English

bazhenovite [CaS5·CaS2O3·6Ca(OH)2·20H2O]