What does Bartguan mean?

Bartguan - German to English

bearded guan [Penelope barbata]