What does Bartalk mean?

Bartalk - German to English

whiskered auklet [Aethia pygmaea]