What does Barbados-Kirsche mean?

Barbados-Kirsche - German to English

acerola [Malpighia emarginata, syn.: Malpighia glabra, Malpighia punicifolia]

View more

  • Barbados-cherry [Malpighia emarginata, syn.: Malpighia glabra, Malpighia punicifolia]
  • western Indian cherry [Malpighia emarginata, syn.: Malpighia glabra, Malpighia punicifolia]
  • crazy crepemyrtle [Malpighia emarginata, syn.: Malpighia glabra, Malpighia punicifolia]