What does Bade-Otitis mean?

Bade-Otitis - German to English

external otitis [Otitis externa (diffusa)]

View more

  • swimmer's ear [Otitis externa (diffusa)]