What does Azygospore mean?

Azygospore - German to English

azygospore