What does Azephalozyste mean?

Azephalozyste - German to English

acephalocyst