What does Azephalothorus mean?

Azephalothorus - German to English

acephalothorus