What does Azephalostomie mean?

Azephalostomie - German to English

acephalostomia