What does Azephalobrachius mean?

Azephalobrachius - German to English

acephalobrachius