What does Azathioprin mean?

Azathioprin - German to English

azathioprine