What does Autopolyploidie mean?

Autopolyploidie - German to English

autopolyploidy