What does Autokatalyse mean?

Autokatalyse - German to English

autocatalysis