What does Auto-Sensing mean?

Auto-Sensing - German to English

auto-sensing [also: autosensing]