What does Auloi mean?

Auloi - German to English

auloi