What does Auger-Elektronen-Spektroskopie mean?

Auger-Elektronen-Spektroskopie - German to English

Auger electron spectroscopy