What does Aufrechter Sauerklee mean?

Aufrechter Sauerklee - German to English

(typical) yellow woodsorrel [Oxalis stricta]

View more

 • (European) wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • (yellow) sheep-sorrel / sheep sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • common yellowish oxalis [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • Dillen's oxalis / wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • Dillen's woodsorrel / wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • erect woodsorrel / wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • lady's-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • lemon clover [Oxalis stricta]
 • slender yellow woodsorrel / wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • sourgrass / sour-grass / bad lawn [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • tall yellowish woodsorrel / wood-sorrel / wood sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • toad sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • upright oxalis [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • upright yellow-sorrel / yellowish sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • upright yellow-sorrel [Oxalis stricta]
 • upright yellow woodsorrel / wood-sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]
 • yellow woodsorrel / wood-sorrel / wood sorrel [Oxalis stricta, syn.: O. coloradensis, O. europaea, O. florida, O. fontana, O. prostrata, Xanthoxalis stricta]