What does Aufhetzerei mean?

Aufhetzerei - German to English

agitation [against sb. / sth.]

View more

  • rabble-rousing