What does Atompolarisation mean?

Atompolarisation - German to English

atomic polarization