What does Atomoxetin mean?

Atomoxetin - German to English

atomoxetine