What does Atomblitz mean?

Atomblitz - German to English

atomic flash