What does Atomökonomie mean?

Atomökonomie - German to English

atom economy