What does Athetose mean?

Athetose - German to English

athetosis