What does Atheneit mean?

Atheneit - German to English

atheneite [[Pd2] [As0,75Hg0,25]]