What does Atemoya mean?

Atemoya - German to English

atemoya [Annona × atemoya]