What does Astasie mean?

Astasie - German to English

astasis