What does Assam-Teestrauch mean?

Assam-Teestrauch - German to English

Assam tea [Camellia sinensis var. assamica, syn.: C. assamica]

View more

  • Ceylon beverage [Camellia sinensis var. assamica, syn.: C. assamica]
  • Indian beverage [Camellia sinensis var. assamica, syn.: C. assamica]
  • large-leaved tea-tree [Camellia sinensis var. assamica, syn.: C. assamica]
  • single-stemmed tea-tree [Camellia sinensis var. assamica, syn.: C. assamica]