What does Asomatognosie mean?

Asomatognosie - German to English

asomatognosia