What does Arzneimitteltherapie mean?

Arzneimitteltherapie - German to English

pharmacotherapy