What does Arznei-Ehrenpreis mean?

Arznei-Ehrenpreis - German to English

common gypsyweed [esp. Am.] [Veronica officinalis]

View more

  • common speedwell [Veronica officinalis]
  • gipsyweed [esp. Br.] [Veronica officinalis]
  • heath speedwell [Veronica officinalis]
  • Paul's betony [Veronica officinalis]
  • upland speedwell [Veronica officinalis]