What does Arthrotomie mean?

Arthrotomie - German to English

arthrotomy