What does Arsenobismit mean?

Arsenobismit - German to English

arsenobismite [Bi2(AsO4(OH)]