What does Arseniopleit mean?

Arseniopleit - German to English

arseniopleite [NaCaMn(Mn,Mg)2(AsO4)3]