What does Arseneisen mean?

Arseneisen - German to English

loellingite [FeAs2]