What does Arizona-Eiche mean?

Arizona-Eiche - German to English

Arizona white oak [Quercus arizonica]