What does Argelia mean?

Argelia - Spanish to English

Algeria