What does Areflexie mean?

Areflexie - German to English

areflexia